Julebrev 2023

LITT NYHETER OG HUSKELISTE FOR ÅRSAVSLUTNING 2023

Det nærmer seg snart et nytt år og i den forbindelse ønsker vi å informere litt om nyheter og om det som er viktig å huske på til årsoppgjøret for 2023.

Vi i Ski Revisjon har lagt fra oss et veldig krevende og slitsomt årsoppgjør, men vi kom i mål til slutt. For årsoppgjør 2023 har vi gjort flere grep for å få årsoppgjøret til å gå litt smidigere, og forhåpentligvis bli ferdig med revisjonen for 2023 en del tidligere enn før.

Arbeidsfordelinger her på kontorer er nå følgende for 2023:

Ansatte:                                                                  Jobber som:

Jeanette R. Heyerdahl                                       Oppdragsansvarlig revisor, statsautorisert revisor, og statsautorisert regnskapsfører

Kjellaug Erikka Sælen                                      Oppdragsansvarlig revisor, statsautorisert revisor, og statsautorisert regnskapsfører

Lisa Brekke Torp                                                Statsautorisert revisor og statsautorisert regnskapsfører

Anne Kathrine Eikevold                                  Regnskapsfører

Tvangsmulkt

Først en liten påminnelse om tvangsmulkt. 1. januar 2017 forsvant skattebetalingsloven og skatteforvaltningsloven tok over. Ihht. skatteforvaltningsloven § 14 kan det ilegges tvangsmulkt dersom pliktige opplysninger ikke leveres i tide.  Tvangsmulkt er en betydelig strengere reaksjon enn forsinkelsesavgifter/gebyrer som var tidligere. Tvangsmulkt leveres på alle typer offentlige oppgaver som momsoppgave, skattemelding, a-melding, aksjonærregisteroppgaver osv.

Tvangsmulkt kan ilegges hvis:

 • skattemeldingene leveres for sent (gjelder formues- og inntektsskatt (selvangivelse), merverdiavgift, særavgifter og melding om trekk)
 • tredjepartsopplysninger leveres for sent (for eksempel aksjonærregisteroppgave, informasjon fra boligsameier, informasjon om pass og stell av barn, data om verdipapirfond og innskudd, utlån og renter mv.)
 • Manglende etterlevelse av OTP (Obligatorisk tjenestepensjon)
 • det er åpenbare feil i opplysningene du har gitt
 • du har fått pålegg om bokføring, men ikke rettet deg etter dette

Hva er satsene for tvangsmulkt?

Tvangsmulkten følger rettsgebyret, som i 2024 er kr 1 277,-.

 • Hvis du leverer skattemeldinger for sent, påløper det tvangsmulkt med 1/2 rettsgebyr (kr 638,50) per dag, maks 50 rettsgebyr (kr 63 850,-).
 • Hvis du leverer tredjepartsopplysninger for sent, påløper det tvangsmulkt med 1 rettsgebyr (kr 1 277,-) per dag, maks 50 rettsgebyr (kr 63 850,-).
 • For bokføringspålegg er tvangsgebyret 1 rettsgebyr per dag, maks kr 1 million. I særlige tilfeller kan tvangsmulkten settes høyere.
 • For OTP er satsen er satsen 250 kroner per dag per ansatt. Tvangsmulkten løper inntil forholdet er rettet.

Frist for levering av regnskap til revisjon

Vi minner om at vår frist for levering av regnskap til revisjon er den 15. april for at vi skal kunne garantere at det blir levert innen fristen den 31. mai eller den 30. juni.

Vi vil også minne om at Equity har overtatt innkreving av våre fordringer for å avlaste oss med administrasjonstid.

Våre priser er uendret fra i fjor, med følgende priser.

                Oppdragsansvarlig revisor                                    kr 1 700,-

                Revisormedarbeider                                                   kr 1 400,-

                Oppdragsansvarlig regnskapsførere                  kr    900,-

                Regnskapsmedarbeider                                            kr    850,-

Det er nå mulig å avtale abonnementsfakturering med månedlige avdrag i 11 måneder med en avregningsfaktura etter endt revisjon.  Da får man kostanden fordelt utover hele året. Ta kontakt så order vi dette.

Vi minner om at selskapet er ansvarlig for følgende.

 • Sjekkliste for årsoppgjøret
 • Varetelling, må foretas pr 31.12. Husk: varetellingsinstruks skal foreligge skriftlig!
 • Kassetelling, må foretas pr 31.12
 • Generalforsamling, et forslag legges ved som eksempel. NB: Gjelder aksjeselskap!

Vi håper dette skrivet, samt vedlagte huskeliste, kan være til nytte for dere ved forberedelsene til årsavslutningen for i år. Alle vi i Ski Revisjon AS er her for dere hvis dere lurer på noe i forbindelse med disse nye reglene eller andre ting, så bare ta kontakt med oss hvis det er noe dere lurer på.

Vi vil med dette ønske både nye og gamle kunder

en riktig god jul og et godt nytt år.

Ny skattemelding

Fra 2024 alle næringsdrivende levere den nye skattemeldingen for inntektsåret 2023 via enten et regnskap- eller årsoppgjørssystem.

For våre kunder som er næringsdrivende

I 2023 for inntektsåret 2022, ble alle personlig næringsdrivende pliktig til å sende inn ny skattemelding. Den nye skattemeldingen skulle leveres sammen med en næringsspesifikasjon. Næringsspesifikasjon erstatter alle tidligere næringsoppgaver og vedleggsskjema. Det vil også være endringer i måten du fyller ut og sender inn skattemeldingen. Dette blir likt for 2024 for inntektsåret 2023. Her fikk vi litt erfaringer på dette i fjor.

For våre kunder som er selskap

I 2024, for inntektsåret 2023, må alle levere ny skattemelding. På samme måte som for personlig næringsdrivende, skal denne leveres sammen med en næringsspesifikasjon som erstatter alle tidligere næringsoppgaver og vedleggsskjema. Det vil også her være endringer i måten du fyller ut og sender inn skattemeldingen. Dette er nytt for 2024, tidligere at det vært frivillig å levere på ny løsning eller gammel løsning. For inntektsåret 2023 må alle levere på ny løsning.

Arbeidsmiljøloven

Endringer i arbeidsmiljøloven fra 1. juli 2024

Arbeidsmiljølovens regler for arbeidsavtale endres. Flere opplysninger enn i dag må inntas i den skriftlige arbeidsavtalen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Plikten til å gi tilleggsopplysninger til arbeidstaker som sendes til utlandet, utvides også. Frist for å inngå skriftlig arbeidsavtale forkortes. Samme gjelder fristen for å innta endringer i den skriftlige arbeidsavtalen.

I tilknytning til plikten til å gi opplysninger i arbeidsavtalen, innføres to presumsjonsbestemmelser som får betydning ved mangelfull informasjon.

Dersom arbeidsgiver ikke har opplyst om at arbeidsforholdet er midlertidig, skal det legges til grunn at arbeidstakeren har fast ansettelse dersom ikke noe annet gjøres overveiende sannsynlig. Dersom arbeidsgiver ikke har opplyst om stillingens omfang, skal arbeidstakers påstand om stillingsomfang legges til grunn dersom ikke noe annet gjøres overveiende sannsynlig.

Arbeidsmiljøloven får flere regler om varighet og bruk av prøvetid. Det innføres en regel om at prøvetiden ved midlertidig ansettelse ikke kan overstige halvparten av ansettelsesforholdets varighet.

Det lovfestes at det ikke er adgang til å avtale ny prøvetid der arbeidstaker skal fortsette i samme stilling eller i en stilling som i det vesentlige er likeartet den arbeidstakeren har hatt i samme virksomhet. Ved fast ansettelse foreslås det likevel at ny prøvetid kan avtales dersom arbeidstakerens tidligere ansettelsestid og ny prøvetid samlet ikke overstiger seks måneder.

Det innføres rett til å be om mer forutsigbare og trygge arbeidsvilkår. Dersom en arbeidstaker som arbeider deltid eller er midlertidig ansatt, ber om en ansettelsesform med mer forutsigbare og trygge arbeidsvilkår, skal arbeidsgiver gi et skriftlig og begrunnet svar innen én måned etter at forespørselen fant sted. Dette gjelder arbeidstakere som har vært ansatt i virksomheten i mer enn seks måneder, og som er ferdige med eventuell prøvetid. Plikten til å gi skriftlig svar gjelder ikke dersom det er gått mindre enn seks måneder siden arbeidstakers forrige forespørsel.

Litt om statsbudsjettet 2024

Ingen store endringer i skatteopplegget for 2024. Det foreslås heller ingen endringer i formuesskatten eller utbytteskatten i forhold til 2023. De viktigste punktene i skattedelen av statsbudsjettet er:

Ekstra arbeidsgiveravgift for lønn over kr 850.000

Regjeringen foreslår at det innføres en ekstra arbeidsgiveravgift på 5 pst.. for lønnsinntekter over kr 850 000. Dette gjelder alle soner. Det er ment at tiltaket skal gjelde en avgrenset periode.

Ingen «monsterskatt» i 2024

Regjeringen vil arbeide videre med forslaget til nye særregler for privat konsum i selskaper som ble sendt på høring i 2022. Det tas sikte på å fremme et forslag i 2024, med ikrafttredelse i 2025.

Næringsbeskatning

Differensiert arbeidsgiveravgift

Regjeringen foreslår å øke fribeløpet fra 500 000 til 850 000 kroner per år. Det er en forutsetning at forslaget til endring i grensen for bagatellmessig støtte blir vedtatt i EU. Dette får betydning bl.a. for foretak i økonomiske vansker og arbeidsgiveravgift i sona 1a.

Fusjonsfordringer etter såkalt trekantfusjon og -fisjon

Den skattemessige inngangsverdien settes lik fordringens pålydende. Dette vil innebære at det normalt ikke oppstår gevinst eller tap ved konvertering av slike fordringer. Endringene innebærer en vesentlig forenkling og skal tre i kraft med virkning fra og med inntektsåret 2023

Selskaper som allerede har slike fusjonsfordringer/gjeld gis adgang til skattefritt å utligne forskjellen mellom skattemessig og regnskapsmessig verdi på fordringen. Dette er betinget av at både mor- og datterselskap treffer samme beslutning.

I tillegg foreslås det å lovfeste regler om skattefri grenseoverskridende fusjon av verdipapirfond og skattefri sammenslåing og deling av sparebanker der det opprettes en eller flere sparebankstiftelser i forbindelse med omorganiseringen.

Grensen for direkte utgiftsføring av driftsmidler

Regjeringen foreslår å øke grensen for direkte utgiftsføring av kostnad til erverv av driftsmidler fra 15 000 kroner til 30 000 kroner. Samme grense gjelder for avskrivning av rest på saldo.

Avskrivningssats for el-varebiler

Regjeringen foreslår å oppheve den forhøyede avskrivningssatsen på 30 pst. for el-varebiler. Dermed gjelder den alminnelige avskrivningssatsen for varebiler på 24 pst.

Rentebegrensningsreglene og leasing

På bakgrunn av høringsinnspillene vil departementet jobbe videre med forslaget om at beregnede rentekostnader ved finansiell leasing skal regnes som rente etter rentebegrensningsreglene. Det fremmes derfor ikke forslag om dette i 2024-budsjettet. Les mer om forslaget på revisorforeningen.no. Det fremmes imidlertid forslag om å tette to tilpasningsmuligheter i gjeldende regler.

Skjermingsrente for ekstra skatt på lån

Dersom en person gir et lån til et selskap som omfattes av aksjonær- og deltakermodellen, skal det beregnes en ekstraskatt på lånerenter utover et visst nivå (skjermingsrenten). Skjermingsrenten for ekstra skatt på renter på lån fra personlige skattytere til selskap (sktl § 5-22) fastsettes av Skattedirektoratet på grunnlag av rentesatsen som settes av Norges Bank de datoene som følger av Finansdepartementets forskrift til skatteloven § 5-22-4. Skjermingsrenten for november og desember 2023 er 3,5 %.

Formue

Formueskatt

Verdsettelsen av aksjer og næringseiendom er uendret med 80 pst. Driftsmidler som eies direkte er uendret med 70 pst.

Bunnfradraget videreføres på 1,7 mill. kroner (3,4 mill. kroner for ektepar). Dødsbo får rett til vanlig bunnfradrag også for år etter dødsåret.

Skattesatsen for formue inntil 20 mill. kroner er på 1 pst. Skattesatsen for formue over 20 mill. kroner holdes uendret (1,4 pst.)

Verdsettelse bolig ved formuesfastsettingen

Primærbolig med høy verdsettelse, dvs. den delen av boligverdien som overstiger kr 10 millioner, verdsettes til 70 pst av markedsverdi. Sekundærbolig verdsettes til 100 pst av markedsverdi.  

Næringseiendommer

Regjeringen vil øke kalkulasjonsrenten som benyttes ved beregningen av markedsverdien av næringseiendom for formuesskatteformål, med 1 prosentenhet for eiendommer som er lokalisert utenfor storbyene Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger. Forslaget vil redusere utleieverdien med om lag 10 pst. Endringen skal få virkning fra 2024 – også for aksjonærer som eier aksjer i ikke-børsnoterte selskaper med næringseiendom, der grunnlaget for verdsettelsen er selskapets skattemelding for inntektsåret 2023.

Alminnelig inntekt

Skattesatser

 • Skattesatsen for alminnelig inntekt holdes uendret (22 %).
 • Personfradraget øker fra 79 600 kroner til 88 250 kroner. Minstefradragene i lønn/trygd og pensjon videreføres imidlertid nominelt fra 2023.
 • Trygdeavgiftssatsene på lønn/trygd og næringsinntekt reduseres med 0,1 prosentenhet, mens trinnskattsatsen øker med 0,1 prosentpoeng på de tre høyeste trinnene. Satsen i trinn 3 i Finnmark og Nord-Troms blir den samme som i resten av landet, samtidig som finnmarksfradraget økes, se nedenfor. Det skjer noen justeringer i innslagspunktene for trinnskatten.

Fradrag

Pendlere

Satsen for fradrag og skattefri dekning av kost for opphold på brakker og pensjonat, og hybel uten kokemuligheter, økes fra 250 kroner til 400 kroner. Kostsats for langtransportsjåfører ved fravær fra hjemmet i 24 timer, økes fra 350 kroner til 400 kroner per døgn.

Fagforeningsfradraget

Maksimalt fradrag øker fra kr 7 700 kroner til kr 8 000.

 

Reisefradraget

Reisefradraget økes fra kr 1,70 til kr 1,76 per kilometer. Nedre grense for fradraget økes fra kr 14 400 til kr 14 950.

Foreldrefradrag

Denne foreslås å stå uendret.

Særfradraget for enslige forsørgere

Særfradraget for enslige forsørgere er avviklet fra 1. mars 2023 mot at den utvidede barnetrygden øker tilsvarende maksimal skatteverdi.

Høyprisbidraget avvikles fra 1. oktober

Regjeringen foreslår å avvikle det såkalte høyprisbidraget i kraftsektoren fra og med 1. oktober 2023. Høyprisbidraget ble vedtatt i forbindelse med statsbudsjettet for 2023 for å finansiere strømstøtten og var forutsatt å være midlertidig. Høyprisbidraget utgjør 23 % av pris som overstiger 70 øre/kW.

Mva

Avvikler fritaket for hydrogenbiler

Det foreslås å avvikle avgiftsfritaket for hydrogenbiler. Forslaget innebærer at det skal beregnes merverdiavgift ved omsetning og leasing av alle hydrogenbiler, både personbiler og andre kjøretøy. Regjeringen foreslår ikke tilsvarende ordning som for elektriske kjøretøy hvor det er et fribeløp på kr 500 000.

Skjerper reglene for tilbakeføring av merverdiavgift for personkjøretøy

Departementet vil foreslå å endre de særlige reglene for tilbakeføring av merverdiavgift for personkjøretøy. Tilbakeføringsbeløpet som i dag beregnes etter en sjablong vil bli foreslått endret til å skulle beregnes av faktisk restverdi. Forslaget vil bli sendt på høring med planlagt innføring fra 1. juli 2024. Forslaget vil gjøre det mindre fordelaktig med leasing av fossil- og hydrogenbiler fordi tilbakeføringsbeløpet vil bli høyere enn i dag. 

Utvider mva fritaket for elektroniske aviser

Departementet foreslår en endring som innebærer at elektroniske aviser kan ha et større innhold av levende bilder og lyd. Vilkåret om at aviser som omfattes av fritaket; «i hovedsak må inneholde tekst eller stillbilder», endres til at aviser som skal omfattes av fritaket må inneholde «en overveiende andel tekst og stillbilder». Hovedformålet til avisen må likevel fortsatt være å produsere nyhets- og aktualitetsstoff i form av tekst eller stillbilder

Skattesatser 2024

Selskapsskatt

Selskapsskattesatsen er uendret med 22 %.

 

Utbytteskatt

Ingen endring. Skattesatsen er på 37,84 %. Oppjusteringsfaktoren er på 1,72. Oppjusteringsfaktoren gjelder også aksjegevinst- og tap og gevinst og tap ved realisasjon av andel i selskap med deltakerfastsetting.

Trinnskatt

Trinnskatten i trinn 1 og 2 holdes uendret. I de øvrige trinnene økes satsene med 0,1 – tilsvarende reduksjonen i trygdeavgiften.

 • Trinn 1: Innslagspunkt kr 208 050, sats 1,7 pst.
 • Trinn 2: Innslagspunkt kr 292 850, sats 4,0 pst.
 • Trinn 3: Innslagspunkt kr 670 000, sats 13,6 pst.
 • Trinn 4: Innslagspunkt kr 937 900, sats 16,6 pst.
 • Trinn 5: Innslagspunkt kr 1 350 000, sats 17,6 pst.

Trygdeavgift

Trygdeavgiftssatsene reduseres med 0,1 prosentenheter til hhv. 7,8 og 11 pst.

Bunnfradragene

Personfradraget øker fra kr 79 600 til kr 88 250, mens maksimalt minstefradrag er det ingen endring på:

 • Personfradraget: kr 88 250
 • Maks minstefradrag i lønn: kr 104 450
 • Maks minstefradrag i pensjonsinntekt: kr 86 250

Boligsparing for ungdom (BSU)

Ingen endring. Fortsatt maksimalt sparebeløp på kr 27 500.

Sparing til pensjon

Maksimalt fradrag for innbetaling til individuell sparing til pensjon er kr 15 000.